Boekingsvoorwaarden Vakantieverblijven Recron

Deze RECRON-voorwaarden zijn tot stand gekomen in januari 2003 in overleg met de
Consumentenbond en de ANWB, in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ)
van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per
1 april 2003. De CZ stelt het op prijs indien het voorgaande bij een citaat uit deze
Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow,
zomerhuisje, trekkershut en dergelijke;
b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf aan de
recreant ter beschikking stelt;
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het
vakantieverblijf aangaat;
d. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het
vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat
niet in de prijs inbegrepen is;
g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van
het recreatiebedrijf;
h. informatie: schriftelijke/electronische gegevens over hetgebruik van het
vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
i. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te ‘s-Gravenhage,
samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON;
j. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór
de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente
bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of
type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de
overeengekomen prijs.
2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze
overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De
ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant
bekend.
3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die
verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de
overeenkomst zonder kosten te annuleren.
4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie
na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem
bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie
naleven.
5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is
met de RECRON voorwaarden gelden de RECRON-voorwaarden. Dit laat onverlet
dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen
maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt
afgeweken.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de
overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven,
welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring
aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een
wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant
betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is
overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn
betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke
aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van
de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale
verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het
vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op
volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na
een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag
niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde
rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer.
Deze bedraagt:
– bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de
overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de
overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de
overeengekomen prijs;
– bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de
overeengekomen prijs;
– bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen
prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van
administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant
en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor
dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de
ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan
tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
1. De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode
verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een
toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de
overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften,
ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft
of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en
billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst
wordt voortgezet;
b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast
aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in
de directe omgeving van het terrein bederft;
c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door
gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein
handelt.
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de
recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de
Geschillencommissie en op de termijn, zoals omschreven in artikel 13 lid 3, die
daarbij in acht genomen moet worden. De schriftelijke waarschuwing kan in
dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is
ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als
extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het
vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na
te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die
hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende
veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een
goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de
looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant
het heeft ontvangen.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein
te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een
dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en
overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis.
De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn
terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe
te rekenen.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of
andere vormen van overmacht.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij
een beroep kan doen op overmacht.
5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt
door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor
zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n)
kan worden toegerekend.
6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die
wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 13: Geschillenregeling
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie danwel een Nederlandse rechter is
bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3,
laat een en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van
Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.
2. Geschillen tussen de recreant en de ondernemer over de totstandkoming of de
uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Recreatie, Postbus 90600, 2509 LP ‘s-Gravenhage
(bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR ‘s-Gravenhage).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de recreant zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan, schriftelijk aan
de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil, uiterlijk
twee maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd,
schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken, onder vermelding van
namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke
omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de recreant het geschil aan de
Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen, dat
betrekking heeft op een klacht over ziekte, lichamelijk letsel, dood of op de niet-
betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de
Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant binnen een
maand schriftelijk heeft verklaard, dat hij zich aan de uitspraak van de
Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-)
bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort.
6. Als de recreant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, neemt de
Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant het aan de
ondernemer eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie in
depot heeft gestort. De recreant moet dit bedrag binnen een maand op een door
de Geschillencommissie aan te geven rekening storten.
Als de recreant niet tijdig heeft gestort, wordt aangenomen dat hij zich niet aan het
oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen. 7. Voor de behandeling van
een geschil is een vergoeding verschuldigd.
8. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement
Geschillencommissie Recreatie.

Artikel 14: Nakomingsgarantie
1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de recreant, hem in
een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de
tussen RECRON en de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken
afgesproken voorwaarden, indien de betreffende ondernemer deze niet binnen de
daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen.
2. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening
daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele
nakoming van het bindend advies opgeschort, totdat de burgerlijke rechter
uitspraak heeft gedaan.
3. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de recreant een
schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.

Artikel 15: Wijzigingen
1. Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden lunnen uitsluitend in overleg met de
consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de ANWB en de
Consumentenbond, tot stand komen.

(C) 2003 RECRON SERVICE